Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2017,01 на РПВ

Обновено: Работните дни за 2017 год.

Обновено: Размер на осигурителните вноски за ДОО за 2017 г.

Променено: От 01.01.2017 год. социалните разходи се облагат с всички осигурителни вноски от фондовете на ДОО

Обновено: Размер на осигурителните вноски за ф. ТЗПБ за 2017 г. в зависимост от икономическата дейност

Обновено: Размера на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица за 2017 г.

Качвам новата версия на ведомостта за най-нетърпеливите. Не съм проверявал дали промените, които съм направил, са верни. Не съм сравнявал изчисленията с никоя друга програма. Не съм проверявал изчисленията с програмата на НАП за Декларация образец № 1 и № 6. Моля, ако някой забележи нередност, веднага да ми пише на имейла.

Промени във версия 2017,02 на РПВ

ОПРАВЕНО: Изчисленията на осигуровките за ДОО

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЕРСИЯ 2017.01!!!

Моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте изчисленията и ми пишете на и-мейла. НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за вреди, причинени поради използването на ведомостта. Вашата отговорност е да си проверите сметките, все пак сте счетоводители!!!

Промени във версия 2016,03 на РПВ

Оправено: Опровена грешка във "Ведомост за печат" при сумиране на дните за клетка "Болнични общо"

Добавено: Във "Ведомост за печат" е добавена клетка за показване на стажа на лицето

Промени във версия 2016,02 на РПВ

Обновено: Попълване на Декларация обр. № 6 с година 2016 г.

Промени във версия 2016,01 на РПВ

Обновено: Размерът на осигурителните вноски за фонд ТЗПБ
Обновено: Работните дни за 2016 г.

Промени във версия 2015,05 на РПВ

Оправено: Изчисляване на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при работници с код 8 (Договор за управление и контрол)

ВАЖНО! Не променяйте и не изтривайте формули от ведомостта, така тя не изчислява автоматично данните и при нова промяна, ще останат грешни данни. Употребата на ведомостта си е за ваша сметка. Разработчикът не носи отговорност за нанесени щети вследствие използването на ведомостта и приложенията към нея. При някакви съмнения относно коректността на изчисленията, пишете ми на и-мейла.

Промени във версия 2015,06 на РПВ

Оправено: Генериране на данни за платежни при Булстати започващи с "00..." (нула/и)

Промени във версия 2015,04 на РПВ

Добавено: Възможност за извеждане на обобщаващи редове по кодове за вид осигурен. Опцията е добавена в менюто TROX РПВ. С нея можете да изберете кои кодове да се покажат след сумарния ред на ведомостта. (Това е сумарния ред на ведомостта, разбит по отделни кодове за вид осигурен.)

Оправено: Работните дни за м. март 2015 г.

Оправено: Малко корекции във ведомостта за печат.

ВАЖНО! Не променяйте и не изтривайте формули от ведомостта, така тя не изчислява автоматично данните и при нова промяна, ще останат грешни данни. Употребата на ведомостта си е за ваша сметка. Разработчикът не носи отговорност за нанесени щети вследствие използването на ведомостта и приложенията към нея. При някакви съмнения относно коректността на изчисленията, пишете ми на и-мейла.

Промени във версия 2015,03 на РПВ

Променено: Във връзка с новите Указания за попълването на Декларация обр. № 1 и обр. № 6 премахнах колоната за избор на осигряване в ДЗПО-УПФ или изцяло в ДОО (ф. Пенсии). В тази връзка колоната ДЗПО-УПФ се изменя на "ДЗПО-УПФ или допълнителна вноска за ф. Пенсии).

Обновено: Поради горните промени има и малка промяна в стр. Фиш

Обновено: В стр. Рекапитулация също са променение наименованията на отделните редове

Обновено: В стр. Д6 и в самата Декл. 6 е обновено наименованието на кл. 12.

Обновено: Ведомостта работи и с приложението за служебни бележки версия 3,1

ВАЖНО! Не използвайте версия 2015,02.

ВАЖНО! Не променяйте и не изтривайте формули от ведомостта, така тя не изчислява автоматично данните и при нова промяна, ще останат грешни данни. Употребата на ведомостта си е за ваша сметка. Разработчикът не носи отговорност за нанесени щети вследствие използването на ведомостта и приложенията към нея. При някакви съмнения относно коректността на изчисленията, пишете ми на и-мейла.

Промени във версия 2015,02 на РПВ

Обновено: Оправени са работните дни за месец Януари 2015 г.

Добавено: Въвъдена е кол. Осигуряване в ДЗПО - УПФ за родените след 1960 г.
- В тази колона можете да избирате "да" или "не" в зависимост дали лицето се осигурява в частен пенсионен фонд или се осигурява изцяло в държавното обществено осигуряване (ДОО на НОИ)
- Изберете "да" ако лицето има частен пенсионен фонд и част от осигурителните му вноски отиват в лична партида
- Изберете "не" ако лицето се осигурява изцяло в ДОО на НОИ и всичките му социални осигуровки отиват там
- По подразбиране колоната е настроена с "да"
- КАКВОТО И ДА ИЗБЕРЕТЕ НЕ ВАЖИ ЗА РОДЕНИТЕ ПРЕДИ 1960 г.

Добавено: Въведена е кол. Лице без здравно осигуряване
- В тази колона можете да изберете "да" или "не" в зависимост дали лицето е длъжно да бъде здравно осигурено или не
- Изберете "да" ако лицето е освободено от здравни осигуровки съгл. Закон за здравното осигуряване
- Изберете "не" ако лицето дължи здравноосигурителни вноски
- По подразбиране колоната е настроена "не"

Обновено: Поради горните две промени има промени и в стр. Рекапитулация
- Изменени са текстовете на справката
- Изменени са формулите на справката

Обновено: Поради горните промени има и малка промяна в стр. Фиш

Обновено: Поради горните промени има и допълнение в стр. Ведомост за печат

Обновено: Ведомостта работи и с приложението за служебни бележки версия 3,1

Обновено: Могат да се прехвърлят данни от стара версия или от предходна година. ВАЖНО! Данните от новите две колони НЕ се прехвърлят.

ВАЖНО! Не променяйте и не изтривайте формули от ведомостта, така тя не изчислява автоматично данните и при нова промяна, ще останат грешни данни. Употребата на ведомостта си е за ваша сметка. Разработчикът не носи отговорност за нанесени щети вследствие използването на ведомостта и приложенията към нея. При някакви съмнения относно коректността на изчисленията, пишете ми на и-мейла.

Промени във версия 2015,01 на РПВ

  • Обновено: Диференцираните осигурителни вноски за ф. ТЗПБ за 2015 г.
  • Обновено: Работните дни през 2015 г.
  • ВАЖНО: Не съм тествал функцията за прехвърляне на данни от стари версии, но мисля че няма да има проблем, тъй като по структурата на ведомостта и другите форми не съм правил изменения.
  • ВАЖНО: Не съм тествал и приложението за Служебни бележки, но също мисля, че няма да има проблеми.