Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2015,04 на РПВ

Добавено: Възможност за извеждане на обобщаващи редове по кодове за вид осигурен. Опцията е добавена в менюто TROX РПВ. С нея можете да изберете кои кодове да се покажат след сумарния ред на ведомостта. (Това е сумарния ред на ведомостта, разбит по отделни кодове за вид осигурен.)

Оправено: Работните дни за м. март 2015 г.

Оправено: Малко корекции във ведомостта за печат.

ВАЖНО! Не променяйте и не изтривайте формули от ведомостта, така тя не изчислява автоматично данните и при нова промяна, ще останат грешни данни. Употребата на ведомостта си е за ваша сметка. Разработчикът не носи отговорност за нанесени щети вследствие използването на ведомостта и приложенията към нея. При някакви съмнения относно коректността на изчисленията, пишете ми на и-мейла.

Промени във версия 2015,03 на РПВ

Променено: Във връзка с новите Указания за попълването на Декларация обр. № 1 и обр. № 6 премахнах колоната за избор на осигряване в ДЗПО-УПФ или изцяло в ДОО (ф. Пенсии). В тази връзка колоната ДЗПО-УПФ се изменя на "ДЗПО-УПФ или допълнителна вноска за ф. Пенсии).

Обновено: Поради горните промени има и малка промяна в стр. Фиш

Обновено: В стр. Рекапитулация също са променение наименованията на отделните редове

Обновено: В стр. Д6 и в самата Декл. 6 е обновено наименованието на кл. 12.

Обновено: Ведомостта работи и с приложението за служебни бележки версия 3,1

ВАЖНО! Не използвайте версия 2015,02.

ВАЖНО! Не променяйте и не изтривайте формули от ведомостта, така тя не изчислява автоматично данните и при нова промяна, ще останат грешни данни. Употребата на ведомостта си е за ваша сметка. Разработчикът не носи отговорност за нанесени щети вследствие използването на ведомостта и приложенията към нея. При някакви съмнения относно коректността на изчисленията, пишете ми на и-мейла.

Промени във версия 2015,02 на РПВ

Обновено: Оправени са работните дни за месец Януари 2015 г.

Добавено: Въвъдена е кол. Осигуряване в ДЗПО - УПФ за родените след 1960 г.
- В тази колона можете да избирате "да" или "не" в зависимост дали лицето се осигурява в частен пенсионен фонд или се осигурява изцяло в държавното обществено осигуряване (ДОО на НОИ)
- Изберете "да" ако лицето има частен пенсионен фонд и част от осигурителните му вноски отиват в лична партида
- Изберете "не" ако лицето се осигурява изцяло в ДОО на НОИ и всичките му социални осигуровки отиват там
- По подразбиране колоната е настроена с "да"
- КАКВОТО И ДА ИЗБЕРЕТЕ НЕ ВАЖИ ЗА РОДЕНИТЕ ПРЕДИ 1960 г.

Добавено: Въведена е кол. Лице без здравно осигуряване
- В тази колона можете да изберете "да" или "не" в зависимост дали лицето е длъжно да бъде здравно осигурено или не
- Изберете "да" ако лицето е освободено от здравни осигуровки съгл. Закон за здравното осигуряване
- Изберете "не" ако лицето дължи здравноосигурителни вноски
- По подразбиране колоната е настроена "не"

Обновено: Поради горните две промени има промени и в стр. Рекапитулация
- Изменени са текстовете на справката
- Изменени са формулите на справката

Обновено: Поради горните промени има и малка промяна в стр. Фиш

Обновено: Поради горните промени има и допълнение в стр. Ведомост за печат

Обновено: Ведомостта работи и с приложението за служебни бележки версия 3,1

Обновено: Могат да се прехвърлят данни от стара версия или от предходна година. ВАЖНО! Данните от новите две колони НЕ се прехвърлят.

ВАЖНО! Не променяйте и не изтривайте формули от ведомостта, така тя не изчислява автоматично данните и при нова промяна, ще останат грешни данни. Употребата на ведомостта си е за ваша сметка. Разработчикът не носи отговорност за нанесени щети вследствие използването на ведомостта и приложенията към нея. При някакви съмнения относно коректността на изчисленията, пишете ми на и-мейла.

Промени във версия 2015,01 на РПВ

 • Обновено: Диференцираните осигурителни вноски за ф. ТЗПБ за 2015 г.
 • Обновено: Работните дни през 2015 г.
 • ВАЖНО: Не съм тествал функцията за прехвърляне на данни от стари версии, но мисля че няма да има проблем, тъй като по структурата на ведомостта и другите форми не съм правил изменения.
 • ВАЖНО: Не съм тествал и приложението за Служебни бележки, но също мисля, че няма да има проблеми.

Промени във версия 2014,07 на РПВ

 • Оправено: Правилно закръгляне и сумиране на осигуровките (за да отговарят на Декл. 6) при обезщетение по чл. 222 (с код във ведомостта 9)
 • Оправено: Правилно прехвърляне на сметките на НАП за ДОО и здравно осигуряване от стара версия.

Промени във версия 2014,06 на РПВ

 • Оправено: Правилно отразяване на здравните осигуровки при неплатен отпуск във ведомостта за печат
 • Добавено: Проверка на дните в неплатен отпуск за сметка на лицето, които не мога да бъдат повече от дните в неплатен отпуск за месеца.
 • Обновено: Малка промяна в заглавието на Рекапитулацията

Промени във версия 2014,05 на РПВ

 • Добавено: Във ведомостта за печат са добавени осигурителните бази за здравни осигуровки при неплатен отпуск и временна неработоспособност на лицето
 • Оправено: Правописни грешки :)

Промени във версия 2014,04 на РПВ

 • Обновено: Кодовете за вид плащане във Рекапитулация, а от там и Справката по задължени лица и кодове за вид плщане е обновена. В тази връзка е обновено е генерирането на данни за платежни (при първоначална работа с тази версия обновете си данните за сметките на НАП).
 • Оправено: Въвеждане на дата на представяне на Декл. обр. 6

Промени във версия 2014,03 на РПВ

 • Оправено: Във ведомостта за печат е оправено закръглянето до втори знак на здравните осигуровки
 • Премахнати са всички дати, които излизаха при печат - от Ведомостта, Рекапитулацията, Справката и другите документи.

Промени във версия 2014,02 на РПВ

 • Обновено: Добавен е код 8 за вид плащане в Декл. обр. 6 за удържаният данък
 • Ново: Добавена е функция за автоматично попълване (дълго се чудих дали да правя нещо подобно, набързо я написах, но мисля, че не се получи много сполучливо. Ако имате идеи, как искате да става това автоматично попълване, моля пишете ми на и-мейла или във форума)

Промени във версия 2014,01 на РПВ

 • НОВО: Създаване е възможност за генериране на ведомост за печат (подобно на Микроинвест ТРЗ и ЛС - Стандартна ведомост). Опцията е достъпна през менюто TROX РПВ.
  • ВАЖНО: Промените, които нанасяте в тази ведомост не дават отражение на изчисленията.
  • ВАЖНО: НЕ променяйте първата форма, тъй като цялата ведомост се генерира от нея. Най-добре не променяйте нищо по тази ведомост. :)
  • Отдавна се бях захванал с това и така и не отделих време да го довърша. Е, сега вече е факт. Поздрави на Свилен Славов.
 • Променено: Във ведомостта са обединени колоните за ф. Пенсии, ф. Безработица и ф. Общо заболяване и майчинство в ЕДНА колона фондове ДОО. Това е с цел правилно изчисляване и закръгляне на сумите по изисквания на НАП за равняване на сумите по Декл. обр. 1 и Декл. обр. 6. 
 • Променено: Поради горната промяна се наложи да изменя малко и фиша. Там също осигуровките са обединени в един ред "фондове ДОО"
 • Обновено: Новите диференцирани осигурителни вноски за фонд ТЗПБ за 2014 г.
 • Обновено: Работните дни за 2014 г.
 • Променено: Малки (козметични) промени по Декл. обр. 6
 • Обновено: Протоколът за декл. обр 1 и обр. 6 (Приложение № 5, чл.6, ал. 6) е вече по новия утвърден образец. Изменена е и функцията за автоматичното му попълване.
 • ВАЖНО: Не съм тествал функцията за прехвърляне на данни от стари версии, но мисля че няма да има проблем, тъй като по структурата на ведомостта и другите форми не съм правил изменения.
 • ВАЖНО: Не съм тествал и приложението за Служебни бележки, но също мисля, че няма да има проблеми.