Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2012,02 на РПВ

 • Оправено: Изчисляването на чистата сума за получаване при самоосигуряващо се лице получило доход за положен личен труд
 • Оправено: Изчисляването на фишовете за самоосигуряващите се лица
 • Оправено: В Декл. 6 в полетата за дата на изплащане/начисляване могат да се въвеждат дати от 2012 г.

Промени във версия 2012,01 на РПВ

 • Обновено: Диференцираните осигурителни вноски за ф. ТЗПБ за 2012 г.
 • Обновено: Работните дни за месеците през 2012 г.
 • Във връзка със закритите кодове от 01.01.2012 г. са обновение и кодовете в Рекапитулацията (а от там и в Справката)
 • Добавен е нов шийт Платежни, на който се генерират данни за платежните на фирмата и самоосигуряващите се лица. Тези данни ще могат да се прехвърлят в TROX Платежни 7.
 • Начинът на показване на информацията за версията е променен. Там се показва и информация за Офис пакета, Операционната система и Регионалните настройки.
 • Премахнати са колоните за обезщетения от ДОО, които се изплащат по стария начин (чрез директен дебит).

МОЛЯ да използвате ведомостта внимателно и при всяко съмнение за коректност на данните да ми пишете. Това е първа версия за 2012 г., така че е много вероятно да настъпят промени още в следващите дни. Ако не бързате, не използвайте ведомостта, иначе после ще трябва да прехвърляте данни.

Промени във версия 2.5.2011 на РПВ

 • Обновено: От 01.01.2012 г. са закрити доста кодове за плащания към ДОО, в тази връзка закритите кодове са премахнати от ведомостта, а осигуровките по тях ще се внасят по останалите кодове. 

Може да продължите да използвате вер.2.4.2011, като е нужно да си промените кодовете на стр. Рекапитулация намираще се в дясно от сумите. Новите кодове (съответно закритите кодове) може да видите на този адрес

Промени във версия 2.4.2011 на РПВ

 • Оправено: Проблем с прехвърлянето на данни от стара версия. Изписваше грешка Path not found. Проблемът не се появяваше на всички компютри. Ако вашата версия си работи добре, не е нужно да сваляте тази.

Промени във версия 2.2.2011 и 2.3.2011 на РПВ

промени във версия 2.2.2011

 • Оправено: Името на генерирания файл за новия месец.
 • Премахнато: Ненужно съобщение при изчисляването на трудовия стаж на работниците
 • ВНИМАНИЕ: Функцията за преизчисляване на трудовия стаж за новия месец НЕ е доразработена напълно и е напълно вероятно да има грешки в самото изчисление на новите стажове. Работя по доусъвършенстването и, но за момента ВНИМАВАЙТЕ, когато я използвате.

промени във версия 2.3.2011

 • оправен е проблем, който се появяваше при използване на Ексел 2003 с по-стара "библиотека". други промени не са правени, така че ако нямате проблем, не е нужно да я сваляте

Промени във версия 2.1.2011 на РПВ

 • Оправено: Прехвърлянето на данни от стара версия във версия 2.2011
 • Обновено: Бутонът за изваждане на справка за банка (при работници, на които се превежда заплатата по сметка) е преместен в менюто TROX РПВ
 • Обновено: Проверката на ЕГН (малък проблем с маркирането на клетките)

Промени във версия 2.2011 на РПВ

 • НОВО: Добавена е възможност за преминаване в следващ месец (Ако сте въвели вече един месец, то с тази функция може автоматично да започнете нов, като стария ще бъде запазен, а за новия месец автоматично ще бъде създаден нов файл в същата папка.)
 • НОВО: Във връзка с горната новост, вече при преминаване в нов месец, трудовият стаж на работниците автоматично се преизчислява (функцията е тестова, някои особености в трудовото законодателство НЕ се взимат под внимание, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте коректността на преизчислените данни)
 • НОВО: Добавена е колона Отдел. Нужно е да въведете в кол. Отдел номер на отдел.(примерно предприятието е разделено на 3 отдела, то на всеки работник поставете 1, 2 или 3). В Рекапитулация в полето под Отдел при въвеждане на 0, то Рекапитулацията ще се изчисли за цялото предприятие, а при въвежда на номер на отдел, то Рекапитулацията ще се изчисли за съответния отдел.
 • Обновено: Рекапитулацията автоматично се филтрира (скриват се нулевите редове) при зареждането и и при промяна на номера на отдела.
 • Обновено: В Рекапитулация е добавено място за подпис и печат (както при ведомостта).
 • Обновено: Менюто TROX РПВ е преработено (в него са добавени и бутоните, които бяха на самата ведомост) и бутони за увеличаване и намаляне на големината на редовете.
 • Обновено: Дизайна на Декл. 6 (шрифта на всички данни е увеличен, за по-добро разпечатване и разглеждане).
 • Ново: При въвеждане на Булстат в прозореца за Данните на фирмата, програмата автоматично проверява коректността му
 • Ново: При въвеждане на ЕГН в съответната колона на ведомостта (най-последната) програмата автоматично проверява коректността им

Промени във версия 1.4.2011 на РПВ

 • Променено: В кол. 7 Минимален осигурителен доход вече могат да се въвеждат и суми със стотинки до 2000 лв.

Промени във версия 1.2.2011 и 1.3.2011

1.3.2011

 • Оправено: Изписването на осигурителния доход във Фиш

1.2.2011

 • Оправено: Извеждането на ДОО за земеделските производители във Справка по кодове за Вид плащане

Промени във версия 1.1.2011

 • Оправено: Прехвърлянето на данни от стара версия. Проблем с въвеждането на Вид осигурен и Минимален осигурителен доход при прехвърлени данни.

Промени във версия 1.2011

 • ПРОМЕНЕНО: Начинът на прехвърляне на данни от стара версия. В менюто TROX РПВ е оставена една опция за прехвърляне на данни от стара версия. Тя се използва само когато сте на стр. РПВ, Д6 или Протокол. При използването на опцията трябва да посочите файла с данните (старата ведомост), а програмата автоматично ще прехвърли данни от стария файл в новия. Вече се прехвърлят и данните на фирмата (наименование, булстат и КИД).
  ВАЖНО:
  С тази опция се прехвърлят данните за страницата на която се намирате. Ако сте на стр. РПВ, то ще се прехвърлят данните необходими за тази страница (фирма, булстат, КИД, данните на работниците и техните сметки), а на стр. Д6 и Протокол НЯМА да се прехвърлят данни.
   
 • Актуализирано: Работните дни за годината при избиране на месеца
 • Актуализирано: Резмерът на осигурителните вноски за сметка на роботодателя и за сметка на работника
 • Актуализирано: Размерът на вноските за  ф. ТЗПБ
 • Актуализирано: За 2011 г. вноски за ф. ГВРС НЕ се дължат. Осигурителната вноска е заложена като 0%.
 • Добавено: След колоната за подпис е добавена колана, в която се показва дали лицето е регистриран земеделски производител или тютюнопроизводител. Като вид осигурен се избира 2, 3 или 4 в зависимост за какво се осигурява. Така осигуровките се отделят по Вид плащане 550404 и 550405 за ДОО. Здравните осигуровки (както и при временна нетрудоспособност на това лице (базата е 240 лв. посочена на стр. Систем)) и вноските за ДЗПО УПФ са по същите кодове, по които се внасят и осигуровките на самоосигуряващите се лица.
  2 - за всички социални рискове (ф. Пенсии и ОЗМ) и здравно
  3 - за инвалидност, старост и смърт (ф. Пенсии) и здравно
  4 - само за здравно
 • Обновено: В Декларация 6 е добавена 2011 г. и като дата на начисляване/изплащане на възнаграждението може да се въвеждат дати до 31.01.2012 г.
 • Обновено: Автоматичното попълване на Протокола
 • Обновено: Кодове за вид плащане (идентични с тези от TROX Платежни)
 • Обновено: Всички години са сменени