Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ - приложение към TROX РПВ за 2011 г.

Поработих над служебната бележка, тъй като имаше проблем с Офис пакет (Ексел) 2003. Въвеждането (редактирането) на данните на работниците и извеждането на служебната бележка става с допълнителни два бутона.

АКО СТЕ НЯМАЛИ проблем с досегашната служебна бележка, може да продължите да използвате нея.

Новата версия на допълнението е 2.2

СЪДЪРЖА ДВАТА ВИДА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ
по чл. 45, ал.1 и ал.2, т.4
по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 

 

Начин на използване

 

  • Свалете и стартирайте файла sl-bel-45-zddfl-trox-rpv (може да го преименувате)
    • {jd_file file==36}
  • Отидете на шийт Данни (ако не сте там)
  • Използвайте бутона Отвори данни от ведомост за да заредите данните от всички ведомости през годината (тази стъпка трябва да я повторите толкова пъти, колкото ведомости имате)
  • След зареждане на всички ведомости натиснете бутона Обобщаване на данни
  • Вече можете да разгледате служебните бележки на работниците от шийтове 45-1,2-4 и 45-2-1.2.3
  • На тях има бутон Избор на лице. При натискането му ще излезе форма, в която може да изберете работника или служителя от падащо меню. Съответно да въведете личните му данни (ЕГН, лична карта, адрес) както и допълнителните му доходи през годината (ако има такива). В тази форма трябва да въведете и сумите за данъчните облекчения, които лицето е използвало през годината (общият размер на използваните данъчни облекчения през годината посочени във ведомостите се изписва на Сума на дан. облекчения през годината). 
  • НЕ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА ПОЛУЧИЛИ ОБЛАГАЕМ ДОХОД ОТ ДРУЖЕСТВОТО по смисъла на § 1, т. 26, буква «и» от ДР на ЗДДФЛ

Бутонът Изчистване ще изтрие заредените данни, БЕЗ да изтрива или променя въведените лични данни и допълнителни доходи и БЕЗ да изтрива или променя данните във самите ведомости.

 


По ваша молба направих едно допълнение към TROX РПВ, което обединява данните от ведомостите през годината, и чрез него се обобщава информацията за получените доходи и удържаният авансов данък.

Има възможност за въвеждане на данни и от други работодатели, като приложението автоматично ще пресметне общия доход от основното трудово правоотношение и от допълнително въведените данни.

Има възможност за въвеждане и на лични данни на лицата, така че служебната бележка да бъде изцяло попълнена.